Iben Krarup Grønbæk

 

2009-2011 Virksomhedscenterkampagnen

Arbejdsmarkedsstyrelsen og de fire beskæftigelsesregioner igangsætter i efteråret 2009 en landsdækkende 2-årig kampagne. Kampagnens mål er at øge arbejdsudbuddet for kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 gennem brug af virksomhedscentre på alle landets jobcentre. DISCUS står for projektkoordinering, udvikling af kampagnen og bistår beskæftigelsesregionerne i deres rådgivningsopgave over for jobcentrene. 
 

 

2006-09 Virksomhedscenterforsøget

I 2006-2009 gennemføres et storskalaforsøg med virksomhedscenterkonceptet. DISCUS forestår projektledelse og evaluering for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

 

2008-09 Kommuners helhedsindsats for borgere med psykosociale handicap.

Mange kommuner oplever i disse år en markant tilgang af kontanthjælpsmodtagere (match 4-5) med psykosociale handicap, herunder mange unge. Samtidig udgør borgere med psykosociale handicap en stigende andel af de borgere, som tilkendes førtidspension, hvoraf mange er under 40 år. 
På den baggrund har DISCUS med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af kommuners helhedsindsats for borgere med psykosociale handicap mhp. forebyggelse af førtidspension og størst mulig selvforsørgelse. Undersøgelsen er bl.a. afsluttet med et inspirationskatalog målrettet ledelse og medarbejdere i kommuner og jobcentre, som varetager helhedsindsatsen for personer med psykosociale handicap.

 

2007 Fra Udsat til Ansat. Et debatoplæg fra Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere om de svage ledige

Idéudvikling, tekst og redaktion af et debatoplæg om veje ind på arbejdsmarkedet for de svage ledige. I debatoplægget giver virksomheder, foreninger og jobcentre deres bud på inklusion af ledige på kanten af samfundet. Det Nationale Net-værk af Virksomhedsledere giver desuden anbefalinger til, hvordan der yderligere kan sættes skub i virksomhedernes sociale engagement over for de svage ledige.
 

2007 Guidelines og Praksishæfte vedr. kommunernes brug af andre aktører til formidling af fleksjob

Guidelines er udarbejdet på baggrund af et forsøg i 4 kommuner med fire andre aktører i 2005/2006 (se nedenfor) samt efter interviews med en række kommuner. Guidelines efterfølges af et praksishæfte med erfaringer fra 9 kommuner.
 

2005 Landsdækkende undersøgelse blandt ansatte i fleksjob

Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i fleksjob. Spørgeskemaundersøgelsen suppleres med en interviewundersøgelse.
 

2004-05 Personer, der afventer fleksjob – på ledighedsydelse eller kontanthjælp

DISCUS A/S ansøgte og modtog i februar 2004 midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsens ’Pulje til udvikling af indsats på det rummelige arbejdsmarked’ til et undersøgelsesprojekt, der sætter fokus på den voksende gruppe af personer, der afventer fleksjob – på ledighedsydelse eller kontanthjælp.

 

2004-05 Godkendelser til fleksjob i Århus Kommune

Undersøgelse af godkendelsespraksis til fleksjob
 

2005 Førtidspension i Århus Kommune

Undersøgelse af praksis i forbindelse med godkendelser til førtidspension.
 

2004 Senior på Job - et udviklingsprojekt for LO Århus

Større udviklingsprojekt med seniorpolitiske tiltag på en række virksomheder i Århus-området.
 

2002-03 Afbrudte fleksjob i Københavns Kommune

Kortlægning samt en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse, der som formål har at afdække årsagerne til, at et stort antal fleksjob afbrydes.
 

2002-03 Kvalificering af HK Københavns indsats på fleksjobområdet

Interviewundersøgelse, der skal kvalificere HK's indsats over for medlemmer i fleksjob. Interview med ansatte i fleksjob, kolleger og TR. Diverse formidlingsaktiviteter, seminar m.v.   
 

2003 Profil af de eksisterende fleksjob i København

Som opfølgning på en tidligere undersøgelse af afbrudte fleksjob i Københavns Kommune foretages en analyse af de 825 svar fra personer i eksisterende fleksjob. Analysen afsluttes med en temadag for medarbejdere i JSV (Center for Job på Særlige Vilkår) 
 

2003 Profil af eksisterende fleksjob i Roskilde Kommune

Spørgeskemaundersøgelse til 230 personer i eksisterende fleksjob samt analyse af data fra det kommunale system.

Endvidere udvikling af database til brug for statistik på trivsel og tilfredshed i de nyoprettede fleksjob

 

2003 Integration af nydanskere i DSB

Research, kvalitativ undersøgelse, sammenlignende analyse samt afrapportering. Undersøgelsen skal bl.a. munde ud i guidelines til ledere og tillidsvalgte.
 

2002-03 Fleksjob på arbejdspladsen - Fleksjobavis 1 og 2

Avis nr. 1 fra oktober 2002 handlede om at komme i fleksjob. Avis nr. 2 handler om at være i fleksjob.
 

2002 SID og FOA medlemmer i fleksjob

interviewundersøgelse blandt fleksjobansatte og tillidsvalgte i SiD og FOA. Afsluttende arbejdsseminar for lokale fagforeninger i Århus.
 

2002 Ansatte i fleks- og skånejob hos DSB

Interviewundersøgelse med henblik på undersøgelse af metoder til oprettelse og fastholdelse af fleks- og skånejob i DSB.
 

2002 Hjørring Kommune: Undersøgelse af afbrudte fleksjob

Undersøgelse af alle afbrudte fleksjob siden jan. 98 med særlig fokus på risiko-profiler samt kommunalt metodevalg og organisering af indsatsen.
 

2001 Forebyggelsesinitiativer på det psykosociale arbejdsmiljøområde

Virksomhedsundersøgelse. Udarbejdelse af inspirationskatalog om psykosocialt arbejdsmiljø samt internt notat målrettet det arbejdsmiljøprofessionelle system.
 

2001 Hjørring Kommune: Undersøgelse af fleksjob

Undersøgelse af trivslen blandt 133 medarbejdere i fleksjob i offentlige og private virksomheder i Hjørring.
 

1999 Magasin om Seniorpuljen

Udarbejdelse af magasin, der samler op på to års erfaringer med Arbejdsministeriets Seniorpulje.
 

1999 Seniorpolitik på Rigshospitalet

Interview- og spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere på Rigshospitalet med fokus på senkarrieren og ønsker til en seniorpolitik.
 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk