Peter Thorsen

 

Forår 2013: Fokuserede ressourceforløb i Jobcenter Vejle

Jobcenter Vejle vil udvikle og målrette ressourceforløbene i kommunen, så mulighederne i lovgivningen udnyttes bedst muligt, og så der er et fælles og klart mål for, hvordan opgaven skal gribes an. DISCUS står for at facilitere workshops for ledelse og medarbejdere og udvikler herudfra en drejebog for ”den gode indsats”.
 

Find dit eget fleksjob

DISCUS har udviklet i en e-guide til ledige, der skal finde fleksjob. E-guiden ’1,2,3 skridt til fleksjob’ er et e-læringsmateriale, der formidler, hvordan man kan forberede sig, få kontakt med virksomheder og komme i dialog om job- og praktikmuligheder samt få et fleksjob på plads.

 

2012-13: Find dit eget fleksjob

Ledige, der skal finde et fleksjob, står over for en række forskellige udfordringer. De har brug for viden om,

  • hvordan de forbereder sig på at søge et job
  • hvordan de kontakter virksomheder
  • hvordan de kan få en fleksjobaftale på plads med arbejdsgiveren.

Derfor har Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering bedt DISCUS udvikle et e-lærings materiale, der retter sig mod ledige, der skal finde et fleksjob efter 1. januar 2013. Materialet bygger på ’Guide til at finde sit eget fleksjob’, der er udviklet i forbindelse med Nyfleks forsøget. Materialet forventes færdigt til foråret 2013.

 

2012-1013: Vidensindsamling om jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

SFR - Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har bedt DISCUS forestå vidensindsamling i 6 kommuner, der laver en afklaring/jobindsats for førtidspensionister. DISCUS skal løbende levere kvartalvise statusnotater med resultater og erfaringer, personcases o.a. til Styrelsen. De deltagende kommuner er Thisted, Aarhus, Holbæk, Ikast-Brande, Frederikshavn og Vejle. De 4 førstnævnte kommuner har videreført en indsats fra det netop afsluttede "Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job",(se Initiativets http://www.foertidspensionister-i-job.dk der har kørt i 16 kommuner i 1½ år med gode resultater. De to sidstnævnte kommuner har igangsat en indsats på eget initiativ bl.a. på grundlag af viden og erfaringer fra Initiativet. DISCUS følger indsatsen i de 6 kommuner fra august 2012 til og med juli 2013.
 

2012: Kortlægning af social- og sundhedsområdet

DISCUS har i foråret 2012 for Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en kortlægning af social- og sundhedsområdet. Formålet er primært at give aktørerne på beskæftigelsesområdet et overblik over de relevante sociale og sundhedsmæssige tilbud, og dermed en grundlæggende forståelse af de muligheder der findes på social- og sundhedsområdet, når der skal tilrettelægges en koordineret indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Del 1 sammenfatter resultatet af en kortlægning af det kommunale tilbudslandskab i henhold til Service- og Sundhedslovgivningen. Kortlægningen er sket i fire kommuner.
I afrapporteringen indgår også som del 2 en eksempelsamling med beskrivelse af 29 kommunale tilbud.

 

2011-2013 Nyt forsøg skal udvikle indsatsen for start- og kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Et forsøg igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen skal afprøve og udvikle indsatsen for start- og kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3. Der er 12-14 projekter med i forsøget, hvor jobcentrene arbejder med egne udviklingsprojekter samtidig med, at de deltager i en fælles proces.

 

2010 - 2011: Virksomhedscentre og kommunal aktivering

Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et nyt projekt i Virksomhedscenterkampagnen. Formålet med projektet er at understøtte jobcentres proces med at afvikle kommunale aktiveringsprojekter til fordel for en indsats i virksomheder. Projektet skal identificere og finde veje til at nedbryde de barrierer, som måtte være, for at processen kan gennemføres. I projektet deltager 6 jobcentre, som gennemgår en proces med at afvikle klassiske, kommunale aktiveringsprojekter til fordel for virksomhedsaktivering.

 

2009-2011 Virksomhedscenterkampagnen

Arbejdsmarkedsstyrelsen og de fire beskæftigelsesregioner igangsætter i efteråret 2009 en landsdækkende 2-årig kampagne. Kampagnens mål er at øge arbejdsudbuddet for kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 gennem brug af virksomhedscentre på alle landets jobcentre. DISCUS står for projektkoordinering, udvikling af kampagnen og bistår beskæftigelsesregionerne i deres rådgivningsopgave over for jobcentrene. 
 

 

2008-09 Førtidspensionister i job - Gentofte, Ballerup, Århus og Odense

Projekt ’Førtidspensionister i job – 4 kommune projekt’ er netop afsluttet. Formålet var at afprøve initiativer til fremme af førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet - på ordinære vilkår og i skånejob - med fokus på yngre førtidspensionister.

 

 

2009-10 Virksomhedsindsats for de svageste ledige - samarbejde med de 4 regioner og 7 jobcentre

DISCUS er igang med et nyt større initiativ i samarbejde med de 4 beskæftigelsesregioner og udvalgte jobcentre i hver region. Formålet er at bistå jobcentre, der har mange ledige med problemer udover ledighed, med at styrke den virksomhedsvendte indsats. Målet er, at de deltagende jobcentre får succes med at opprioritere virksomhedsindsatsen og på den måde få flere ledige i arbejde/med i arbejdsstyrken, samt at den to-benede model for virksomhedssamarbejde om de svageste ledige -  handlingsplan og virksomhedscentre - vil blive anvendt af endnu flere jobcentre fremover.

 

2008 Case-baseret kortlægning af sygedagpengeforløb for LBR i Høje-Taastrup

Case-baseret kortlægning af 15 udvalgte sygedagpengeforløb fra de fire største sygedagpengemålgrupper, suppleret med kvalitative interview med tre sygedagpengemodtagere.
 
DISCUS A/S • Sønderhøj 5 • 8260 Viby J • Brolæggerstræde 6, baghuset st. • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk